Statutas dell’uniun de tiradurs a Mustér

Art. 1. Umens obligai de sitar pil militer et auters amitgs dil sitar noda della vischnaunca de Mustér, conforman in’uniun, cugl intent d’enamiez quell’uniun vegnir buns tiradurs e principalmein d’exequir sco perscret ils exercezis de sitar noda, tenor ordinaziun federala dils 16 de Mars 1883 e la lescha de sitar noda cantonala grischuna digl 1 de Schaner 1883.


Art. 2. Mintga burgheis ne vischin della vischnaunca de Mustér sa entrar en quell’ uniun suenter haver schau saver il comite et haver pagau per 1’entrada fr. 1. 50. Bucca Schvizzers vegnien bucca indemnisai pella muniziun e retillan nigins premis cantonals.


Art. 3. Mintga commember ha la libertat d’ entrar ord 1’ unniun alla fin digl onn. Quel ha lura nigin dretg sin la facultat dell’ uniun et ei obligaus de pagar eventualas restanzas.


Commembers, ils quals sesuttamettan buc allas ordinaziuns dil comite ne produzeschan sin autras manieras disuordens ell’uniun, san vegnir sclaus ord da quella. Tier in tal conclus drov’ ei il consentiment de 2/3 dils commembers entras votaziun secreta.


Art. 4. L’uniun regulescha giu sias fitschentas en sias redunonzas, tiellas quallas ils commembers vegnan clomai en dal Comite suenter basens,

La redunonza ha spezialmein de regular giu sequentas fitschentas;

1) La nomina dil comite e de ses revisors dils quens,

2) La destinaziun dil plaz de sitar noda.

3) La damonda, schebein in vegli entrar ell’ uniun cantonala de tiradurs ne buc.

4. La destinaziun della taglia anuala e de regular il quen anual.

5) Prender cussegl sur dil sclauder ora commembers.

Tiellas votaziuns valla, dano tiel punct 5. igl absolut pli dils votants. La nomina dil comite sto daventar secretamein.


Art. 5. Il comite consist’ ord: in president in cassier et in actuar.


Art. 6. Il president diregia las redunonzas et ils exercezis el sitar noda.

Il cassier ha de trer en ils danes d’ entrada e la taglia anuala. El procurescha sin quen della societat pella muniziun e paga ora als commembers l’ indemnisaziun federala et ils premis cantonals, sche l’ uniun vul bucca remetter quels alla cassa. El ei responsabels pil stand de quella.

Igl actuar mein’il protocoll dellas redunonzas et ils cudischs de sitar dils commembers sco era las tabellas de sitar federalas e cantonalas.

Ils commembers dil comite degien en cass d’ absenza d’ in ne lauter segidar ora denter els.


Art. 7. Las emprovas el sitar noda en de renschar en suenter las leschas federalas e cantonalas sur dil sitar noda.


Art. 8. Tiel sitar noda dei regier sequent uorden.

1) Ei astga vignir sitau mo cun buns carga davos e muniziun federala. Per las emprovas federalas astg’ ei vegnir duvrau mo buis d’ ordonanza.

2) ei sa vegnir sitau en mintga posiziun militerica.

3) avon mintg’ emprova deien las buis vignir inspectadas.

4) ils schutzs degien vegnir sitai en dretg uorden en serias de 5 schutzs.

5) per vegnir memia tard vegn ei pagau ina peina de 20 ct. e per muncar l’entira emprova 50 ct. sch’ins ha bucca stgisas sufficientas.

6) il sitar avon il signal „feuer“ e suenter il signal „feuer einstellen“ sco era tut far malurdau cun buis sil plaz de sitar vegn castiau cun 1—5 fr.


Art. 9. Las expensas dil di per evercezis el sitar noda en de portar ulivamein da tuts commembers.


Art. 10. Mintga commember, il qual ei obligaus de sitar pil militer ritscheiva per 30 schutzs ina indemnisaziun per muniziun de 1 fr. 80 ct., sch’ el ha fatg il minimum de precisiun, e mintgin dils auters commembers per 50 schutzs 3 fr. sut las mademas condiziuns.


Cun 60 schutzs han ils commembers il dretg de retrer premis cantonals per sitar noda.


Art. 11. Militers, che han de sitar de militer e semuossan ora, ch’ els segien commembers d’ in autra societat de tiradurs, san vegnir schai tier per specialas emprovas, sch’ els pagan lur part dellas expensas de quei di.


Art. 12. L’ uniun seslegia si aschi gleiti sco ella dumbra meins che 8 commembers ni sche quei vegn concludiu de 2/3 dils commembers. Il saldo della cassa astga en quei cass bucca vignir partius ora, sonder ei de duvrar per bien de sitar noda.


Art. 13. Quellas statutas crodan immediat en vigur. 


Mustér, ils 8 de Mars 1885. 

Il President: J. Meissen

Igl Actuar: A . Berther