Ordinaziuns per la guardia de fiug 1904

Ordinaziuns per la guardia de fiug

dil vischinadi dil vitg Mustér e Sontget.

 

La redunonza dil vischinadi de vitg dals 11 de Zercladur 1904 ha reorganisau igl uorden de pompiers e quei basond quel sin sequents puncts fundamentals.

I.

Tuts ils umens, burgheis ed asesents dil vitg Mustér e Sontget ein obligai de prestar survetsch de pompier ella guardia de fiug, naven dal compleniu 16avel, entochen il compleniu 50avel onn.

 

II.

Ils umens deigen per mintg’ emprova vegnir pagai cun 50 cts., sche quella quozza buca considerablamein pli ditg, ch’ in’ ura. 

Per vegnir tier ils sufficients metels de pagar ils pompiers per lur breigia e per saver metter neu e mantener ils necessaris requisits de fiug, concluda la redununza, che mintga fiug paghi 50 cts.; dapli de prender si ina taglia de 50 cts. per melli sin ils baghetgs, tenor il bass schazetg e che quels umens, che secumprein libers dal survetsch, paghien annualmein 6 frs. indemnisaziun.

 

Statutas per la guardia de flug.

A. Intent.

§ 1

La guardia de fiug ha l’ obligaziun en cas de berschaments de purtar agid el vitg Mustér e siu contuorn,

 

B. Obligaziun de survetsch.

§ 2

Obligai de survir ein tuts burgheis ed asesents el vitg Mustér inclus Sontget.

L’ obligaziun entscheiva cul compleniu 16avel e finescha cul compleniu 50avel onn. 

Libers de survetsch de pompier ein ils emploiai dil telegraf e telefon. Libers ei era il polizist cantonal. Libers ein finalmein era tals, ch’ ein muort mendas corporalas buc el stan de saver survir. Mintga pompier retscheiva sia mondura e requisits necessaris gratuitamein.

E1′ ei obligaus d’ adina mantener quels obiects en bien uorden. Lavagia el tals de bugen, ne cun haver negin quitau, sch’ eis el responsabels per il don.

Passa il pompier ord la guardia de fiug, sche ha el de deponer ses requisits el liug designau. Quei che maunca ha el de bonificar.

 

C. Direcziun e commando.

§ 3

Igl entir indrezi stat sut direcziun e survigilonza della commissiun de fiug, che vegn elegida mintga treis onns dals pompiers, che presteschan survetsch. Quella consista ord:

1. Il commondant;

2. siu suppleant, ch’ ei el medem temps adiutant;

3. dus schefs de hidrants ed in schef della scala.

 

Obligaziuns della commissiun.

§ 4

La commissiun ha l’obligaziun de:

a) mirar che tut vegni suenter en tuts graus allas ordinaziuns dellas statutas;

b) de survigilar e haver quitau per tut il material de fiug dil vischinadi;

c) ella meina la controlla dils umens ed exercitescha quels.

§ 5

 

Il commondant ha suandontas funcziuns:

a) La direcziun e survigilonza sur tut quei, che va tier la guardia de fiug;

b) igl emprem commando tier las emprovas ed en cas de berschaments;

c)  el presidiescha la commissiun de fiug;

d)  el fixescha ils dis d’ emprova e publichescha quels ella Gasetta Rom. e tras placat vid la tabla a miez il vitg. 

 

Il suppleant dil commondant remplazza quel en cas d’ absenza ed ei schiglioc en tuts graus siu gidonter. Dapli ha el sequentas lavurs:

a) El meina il protocoll dellas commissions;

b) la controlla sur ils umens e la glesta d’ inventari.

Ils schefs de hidrants e scala han suondontas funcziuns: 

a) Il commando sur lur partiziuns, suenter directiva dil commondant; 

b) la survigilonza sur lur material;

c) meinan els la glesta d’apell sur de lur umens;

d) in de quels vegn elegius sco cassier. 

 

Pagaglia e castitgs.

§ 6

Per il survetsch tier las emprovas vegn pagau 50 cts. schulda per 1 ura tochen ura e mesa.

Tier tuttas emprovas ed en cas de fiug ei de far apell e rapport al commondant.

Per in quart ura retard tier las emprovas, ne per ir naven memia baul, vegn in castigiaus 30 cts. Per star naven senza stgisa ei in castitg ded 1 fr. .

Tgi che ha treis e pliras absenzas nunperstgisadas vegn sclaus ord il corp, paga ils castitgs per las absenzas ed annualmein 6 frs. ;

Per stgisas sufficientas passan: 

Absenza ord vischnaunca, ne esser cun ils tiers en mises ed alp e malsogna.

Enteifer treis dis suenter mintga emprova ha mintgin de seperstgisar mintgamai tier siu schef. Daventa quei buc en quei termin, sche vegn la stgisa buca risguardada.

Maltschec, grob e malsedeportar encunter superiurs e camerats vegn castigiau cun 2—5 frs.

Penitents, vegnan tgisai alla redunonza de vischins e stat ei sura a quella de castigiar tals.

Sur da tgisas dubiusas decida il commondant, ne sche quel garegia la commissiun.

Tuts castitgs ein d’ incassar en quort temps, sil pli tard quindisch dis suenter la emprova. Castitgs buca pagai san vegnir tratgs giud la schulda.

Tuts castitgs vegnan incassai dal cassier.

 

Annual diember d’ emprovas.

§ 7

Il corp de pompiers ei obligaus de tener silmeins 8 emprovas ad onn.

 

Vertentas statutas ein stadas termessas alla rogenza per cogniziun.

Schreibe einen Kommentar